Wlan

PODMIENKY POUŽITIA VEREJNEJ BEZDRÔTOVEJ WIFI SIETE V PRIESTOROCH OC Galéria Shopping A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH A ĎALŠÍCH ÚDAJOV (ďalej len ,,Podmienky“)

 

 1. Tieto Podmienky stanovujú pravidlá pre využívanie verejnej bezdrôtovej WIFI siete (ďalej len ,,Služba“) v priestoroch OC Galéria Shopping, Toryská 5, 040 11 Košice (ďalej len ,,Centrum“), upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Používateľa (ako je definované nižšie).
 2. Tieto Podmienky sú záväzné pre všetkých Používateľov Služby a ich úplné platné znenie je k dispozícií pri každom pokuse Používateľa o pripojenie k Wifi sieti.

1.Vymedzenie pojmov

Poskytovateľ je spoločnosť ARCOS FM SK, s.r.o., Toryská 5, 040 11 Košice,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17114/V, IČO: 35 770 660;

Používateľ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá prostredníctvom elektronického zariadenia používa Službu v priestoroch Centra, a to okamihom Akceptácie Podmienok;

Služba je poskytovanie bezodplatného prístupu na internet Poskytovateľom Používateľovi v priestoroch Centra, a to zariadeniami umožňujúcimi bezdrôtový prístup Používateľa k internetu prostredníctvom Wifi siete (ako je definovaná nižšie);

Akceptácia podmienok znamená výslovné vyhlásenie Používateľa, že sa oboznámil s a rozumie obsahu týchto Podmienok, je si vedomý svojich práv a povinností pri používaní Služby;

Wifi sieť je verejná bezdrôtová wifi sieť, prostredníctvom ktorej Poskytovateľ zabezpečuje poskytovanie Služby v Centre.

 

2.Využívanie Služby Používateľom

 1. Používateľ je oprávnený využívať Službu len v súlade s týmito Podmienkami a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti stanovené týmito Podmienkami.
 2. Používateľ je povinný sa s úplným platným znením Podmienok oboznámiť ešte pred začatím využívania Služby a pri využívaní Wifi siete sa nimi riadiť čo potvrdzuje vo forme Akceptácie Podmienok.
 3. Služba je poskytovaná bezplatne prostredníctvom zariadení umožňujúcich bezdrôtový prístup Používateľa na internet v priestoroch Centra, ktoré sú prevádzkované Poskytovateľom Služby, a to predovšetkým pre zákazníkov a návštevníkov Centra. Na Sieť je povolené pripájať len tieto zariadenia: prenosný počítač, tablet a mobilný telefón. Na Sieť je výslovne zakázané pripájať bezdrôtové sieťové zariadenia, ako sú napr. Wi-Fi prístupový bod, Wi-Fi klientská stanica alebo akýkoľvek hotspot Používateľa.
 4. Sieť je otvorená, neobsahuje firewall ani antivírusový softvér. Používateľ berie na vedomie, že s užívaním Služby môže byť spojené riziko zásahu do ochrany súkromia alebo bezpečnosti dát. Používateľ zodpovedá za vykonanie potrebných opatrení na elimináciu a/alebo zníženie tohto rizika.

 

3.Povinnosti a zodpovednosť Používateľa

 1. Používateľ si je vedomý, že nesie plnú zodpovednosť za škodu spôsobenú Poskytovateľovi a/alebo tretím osobám konaním a využívaním Služby v rozpore s týmito Podmienkami.
 2. Používateľ nie je oprávnený meniť nastavenia akýchkoľvek parametrov prvkov Služby a Siete používanej k poskytovaniu Služby, ktoré sú prednastavené Poskytovateľom alebo ním zvolenou treťou osobou.
 3. Zabezpečenie kompatibility zariadení Používateľa použitých pri využívaní Siete a posúdenie ich vhodnosti na účely užívania Služby je výhradne na vlastnom uvážení Používateľa. V súvislosti s poskytovaním Služby, Prenajímateľ neposkytuje používateľom žiaden software, zariadenie ani konfiguračné nastavenia.
 4. Používateľ mladší ako osemnásť (18) rokov nesmie navštevovať internetové stránky zakázané mladistvým, najmä internetové stránky s pornografickým obsahom, stránky propagujúce drogy a brutalitu.

 

4.Ďalšie podmienky

 1. Služba je poskytovaná Používateľom bezplatne.
 2. Poskytovateľ negarantuje dostupnosť Služby, jej bezporuchovú funkčnosť, výkonnosť, funkčnosť zariadení a Siete, ani rýchlosť a kvalitu prenosu dát a ochranu prenášaných dát pred prístupom neoprávnených tretích osôb.
 3. Poskytovateľ upozorňuje Používateľov, že pri využívaní Služby môže dochádzať k oneskoreniam, výpadkom Siete v dôsledku technickej údržby, občasnému rušeniu alebo spomaleniu prenosu dát, k poruchám pripojenia, či ku strate alebo poškodeniu softwaru Používateľa v dôsledku týchto okolností. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vznik akejkoľvek ujmy pri využívaní Služby alebo v súvislosti s využívaním Služby.
 4. V prípade podozrenia z porušovania týchto Podmienok a/alebo právneho poriadku, je Poskytovateľ oprávnený na základe vlastného uváženia, aj bez predchádzajúceho upozornenie Používateľa pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie Služby takémuto Používateľovi.
 5. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsahovú správnosť a úplnosť informácií prenášaných prostredníctvom Služby. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu spôsobenú pri použití Služby, najmä no nie len za poškodenie, odcudzenie či stratu dát, poškodenie či zničenie hardwaru a/alebo softwaru Používateľa.
 6. Pri využívaní Služby nedochádza k zhromažďovaniu a spracúvania žiadnych osobných údajov Používateľa zo strany Poskytovateľa Služby.

 

5.Zmena podmienok

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Podmienky jednostranne zmeniť.
 2. Ak je niektoré z ustanovení týchto Podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok.
 3. Prípady, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Suhlasim Nesuhlasim